ÀRIDS • FORMIGONS • MORTERS • PREFABRICATS

PREFABRICATS


L’aprofitament integral de tot el cicle productiu de matèries primeres, ens ha permès la implantació d’una planta de prefabricats de formigó, a les instal·lacions de la pedrera de Regencós, amb productes dirigits principalment al sector d’obres d’urbanització. Fabriquem tot tipus de vorades (rectes, corbes, remontables, jardí, escossell), cunetes, guals, rigoles i paviments. Assolim amb escreix els paràmetres de les normes UNE-EN 1338, UNE-EN 1339 i UNE-EN 1340, pel que fa a resistències, absorció d’aigua i desgast per abrasió.ABSA ABSA ABSA ABSA